• 02163486000
  • pr@sjb.co.irمعاملات عمده و بلوک

معاملات بلوک

تعریف:

"معاملۀ بلوك" معاملاتی است که در آن قواعد  مربوط  به محدودیت حجمی و محدودیت قیمتی رعایت نمی شود و این معاملات بر اساس قوانین و ضوابط و تحت نظارت ناظر عملیات بازار قابل انجام می باشند.

حد اقل حجم معاملات بلوک براي شرکتهاي بورسی 50 برابر محدودیت حجم هر سفارش در بازار عادي می باشد: (بر اساس مصوبه هیئت مدیره بورس اوراق بهادار تهران، معاملاتی که ارزش آن بیش از 20 میلیارد ریال باشد علیرغم نداشتن این شرط میتوانند در بازار بلوك انجام شوند) و حد اقل و حد اکثر تعداد سهام قابل معامله در معاملات بلوک برای شرکتهاي فرابورسی نیز به شرح زیر می باشد:

شرکت هایی که تعداد سهام پایه آنها بـیش از یـک میلیـارد سهم باشد، بزرگتر یا مساوي نیم و کمتر از یک درصد تعداد سهام پایه و براي شـرکت هـایی کـه تعداد سهام پایه آنها کمتر یا مساوي یک میلیارد سهم باشد، بزرگتر یا مساوي یک و کمتر از پـنج درصـد تعداد سهام پایه و این مقدار باید کوچکتر از ساز و کار معاملات عمده باشد.

ساعت معامله و دامنه نوسان:

ساعت آغاز، خاتمه و طول هر جلسه معاملاتی مانند بازار عادي بوده و دامنه نوسان مجاز قیمت مانند بازار معاملات خرد می باشد قیمت مرجع روزانه براي بازار معاملات بلوك، معادل قیمت مرجع همان روز بازار عادي است. سایر شرایط معاملات بلوك، مشابه معامله در نماد اصلی است.

معاملات در بازار بلوك در نمادي مجزا از معاملات بازار عادي انجام می شود و در محاسبه قیمت پایانی و شاخصهاي فرابورس لحاظ نمیشود و در بازار بلوك صرفاً سفارش محدود قابل اجرا بوده و استفاده از کد معاملاتی گروهی در این بازار مجاز نمی باشد.

نکته مهم:

مادامی که نماد معاملاتی سهم در بازار عادي متوقف باشد، نماد معاملاتی سهم در بازار بلوك نیز متوقف خواهد بود.

 

فلوچارت فرآنید انجام یک معامله بلوک

 

معاملات عمده:

تعریف:

"معاملات عمده" معاملاتی است که تعداد سهام مورد معامله از درصد معینی از کل سهام آن شرکت، یا حجم معاملات آن طی دورة معین، و یا حجم معاملات کل بازار طی مدت معین، بیشتر باشد. در این معاملات دامنۀ نوسان قیمت و محدودیت حجمی اعمال نمی شود.

انواع معاملات عمده:

معامله عمده به دو قسم کلـی معاملـه عمـده عـادي و شرایطی تقسیم می شود . در معاملات عمده عادي، نقل و انتقال ثمن و سهام ظرف 3 روز کـاري توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه انجام می شود؛ اما در معاملات عمده شرایطی، پرداخت بخشی از وجه خارج از سازوکار بـورس یا فرابورس و به صورت موجل انجام می پذیرد که در بیانیه عرضه عمده از سوی متقاضی فروش عمده به عموم بازار اعلام می گردد.

حداقل و حداکثر حجم معاملات در معاملات عمده :

الف) بورس: براي شرکتهاي بورسی در شرکت هایی که سهام پایه آنها بیش از سه میلیارد سهم است معامله حداقل یک درصد سهام پایه و در شرکت هایی که سهام پایه آنها کمتـر یـا مسـاوي سه میلیارد سهم است معامله حداقل پنج درصد سهام پایه، معامله عمـده محسـوب مـی شـود

ب) فرابورس: براي شرکتهاي فرابورسی تعداد سهام یـا حـق تقـدم قابـل معاملـه در آن در شرکت هایی که سرمایه پایه آنها بیش از یک میلیارد سهم اسـت، بزرگتـر یـا مسـاوي 1 درصد سرمایه پایه و در شرکتهایی که سرمایه پایه آنها کمتر یا مساوي یک میلیارد سهم اسـت، بزرگتـر یـا مساوي 5 درصد باشد

 

 

رویه کلی انجام معاملات:

رویه کلی انجام معاملات عمده با طی مراحل زیر امکان پذیر است:

1)      ارائـه اطلاعـات و مسـتندات توسـط فروشـنده بـه کـارگزار فروشـنده و تحویـل مستندات پس از بررسی توسط کارگزار مربوطه به بورس یا فرابورس

2)      انتشار اطلاعیه عرضه در صورت تایید مستندات توسط بورس یا فرابورس

3)      ثبت سفارش خرید و فروش در سامانه معاملاتی مجزا در تاریخ تعیین شده عرضه

4)      در صورت شرایطی بودن معامله، پس از مشخص شـدن برنـدة رقابـت، ارائـه سـند تسـویۀ خـارج از پایاپـاي ( کـه توسط خریدار به امضاي طرفین معامله (خریدار و فروشنده) رسیده اسـت ) توسـط کارگزار فروشنده به بورس ظرف 9 روز کاري صورت می پذیرد

 

نکات مهم در عرضه های عمده:

·         هنگامی که سفارش خرید توسط کارگزار خریدار وارد مـی شـود ، کــاهش قیمـت سـفارش خریـد ثبت شـده در سـامانه معـاملاتی یـا ورود سـفارش بـا قیمتـی کمتر از بالاترین سفارش خرید ثبت شده در سامانه معـاملاتی، مجـاز نمـی باشـد و حــذف ســفارش خریــد، صــرفاً در صــورت ثبــت ســفارش خریــد بــا قیمــت بـالاتر در سـامانه معـاملاتی مجـاز اسـت

·         عرضه ورقه بهادار توسط کارگزار فروشنده تنهـا در صــورتی مجــاز اســت کـه از زمـان ثبـت بهترین سفارش خرید در سـامانه معـاملاتی حــداقل ســه دقیقــه گذشـته باشـد

·         عرضه سهام در معاملات عمده بایـد بـه صورت یکجا و از یک کد معاملاتی باشد، به این معنا که در معامله عمـده فروشـنده نمـی توانـد چند شخص باشد، مگر اینکه مطابق مقررات کد تجمیعـی ایجـاد شـده باشـد

·         هر کارگزار خریدار تنها در قالب یک سفارش خرید، امکان رقابت داشـته و نمی تواند با سفارشهاي مختلف براي چند شخص یـا گـروه رقابـت نمایـد ضمن اینکه کارگزار نمی تواند در یک معامله عمده همزمان در دو سمت عرضه و تقاضا فعالیت نماید

·         براي انجام معاملات عمده، نماد سهم در بازار عادي باید باز باشد.